Opći uvjeti poslovanja

1. Područje primjene i pojmovi

1.1. Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke (u nastavku ''Opći uvjeti'') primjenjuju se na sve ugovorne odnose (isporuke i usluge) društva Horex trade d.o.o. i primatelja isporuke ili usluge. Kupac prihvatom potvrde narudžbe ili isporuke prihvaća i njihovo važenje, odnosno uvjeti se tretiraju prihvaćenim ako kupac ne odgovori u roku 8 dana o zaprimanja. Ukoliko su isporučitelj i kupac u trajnijem poslovnom odnosu ili ako kupac obavlja daljnje narudžbe, Opći uvjeti vrijede i ako se prilikom potvrde narudžbe odgovara na upit ili isporuke ne uputi na njihovo važenje. Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu i Opći uvjeti) primjenjuju se na svaku pravnu ili fizičku osobu koja je na bilo koji način ostvarila poslovni kontakt sa društvom Horedx trade d.o.o. radi nabavem robe, a u skladu sa člankom 295. Zakona o obveznim odnosima.

1.2. Odredbe koje odstupaju od ovih Općih uvjeta ili dodatne odredbe u potvrdi narudžbe isporučitelja imaju prednost pred ovim Općim uvjetima. Opći uvjeti poslovanja ili obrasci kupca ni u kojem slučaju ne postaju sastavni dio ugovora i to neovisno o tome jesu li isporučitelju bili poznati ili ne ili je li se on njihovu važenju izričito protivio ili ne.

1.3. Isporukom se smatra Ugovor o isporuci roba, ali i Ugovor o (sporednim) uslugama, uključujući u usluge savjetovanja.

''Isporučitelj'' u smislu ovih uvjeta je društvo Horex trade d.o.o. i to neovisno o tome sastoji li se njegovo djelovanje od odgovaranja na upite, izrade ponuda ili položaja u svojstvu prodavatelja ili pružatelja usluge.

''Kupac'' u smislu ovih uvjeta je osoba koja postavlja upit, ponuditelj, primatelj ili kupac robe/usluga isporučitelja.


2. Sklapanje ugovora

2.1. Obavijesti kojima isporučitelj odgovara na upit kupca nisu obvezujuće čak ni u slučaju kada se njima priopćavaju cijene, rokovi i druge tehničke specifikacije; tehničke infomacije ili prijedlozi rješenja isporučitelja kao primjerice opisi, primjerci ili uzorci koji se prikazuju na sajmovima ispoučitelja jednako su tako neobvezujući. Jednako vrijedi i ako isporučitelj na osnovu narudžbe kupca izda samo privremenu potvrdu narudžbe. Ugovor se smatra sklopljenim tek sa pismenom potvrdom narudžbe koju je izdao isporučitelj ili obavljanjem isporuke u slučaju propuštanja takve pismene potvrde narudžbe. Narudžbe, potvrde narudžbe, potvrde isporuke itd. Kupca nakon datuma te potvrde nemaju ućinak, čak i ako im se isporučitelj ne usprotivi.

2.2. Ako se u skladu sa dogovorom u potvrdi isporuke navodi određeni proizvođač koji isporučuje robu, tada se ugovor sklapa pod raskidnim uvjetom stvarne isporuke u skladu sa uvjetima tog proizvođača.

2.3. Odstupa li potvrda narudžbe isporučitelja od narudžbe kupca, to se odstupanje smatra prihvaćenim, ako mu se kupac ne usprotivi u roku od 3 dana od dana njegova primitka, a najkasnije prilikom provedbe isporuke. Uslijedi li sklapanje ugovora na način obavljanja isporuke, isporučitelj je obvezan ispuniti samo uvjete sadržane u obavijesti (privremena potvrda narudžbe) u skladu sa točkom 2.1.

2.4. Ako pisana potvrda narudžbe isporučitelja ili njegova obavijest u skladu sa točkom 2.1. Općih uvjeta ne sadrži podatke o tom, vrijedi sljedeće:

- kao paritet isporuke: DAP (u skladu sa INCOTERMS 2010),

- kao kvalietata: prosječna kvaliteta, ali koja je u skladu sa normama, uzimajući u ibzir uzance koje vrijede za mjesto proizvodnje robe.

3. Nadležnost suda i primjenjivo pravo

3.1. Za sve sporove i nesuglasice koje proizlaze iz ugovora koji se temelji na Općim uvjetima ili su s njime povezani, uključujući spor o njegovu nastanku ili valjanosti, nadležan je stvarno nadležan Trgovački sud u Zagrebu. Neovisno o tome isporučitelj ima pravo tužiti kupca pred stvarno nadlaženim sudom u mjestu njegova sjedišta ili poslovnog nastana.

3.2. Ugovor zaključen na osnovi ovih Općih uvjeta podliježe materijalnom pravu Republike Hrvatske s izminkom Konvencije Ujedinjenih Naroda o ugovorima međunarodne proaje robe (izdanje 1980.).


4. Tajnost podataka

4.1. Ugovorni partnera se obvezuju kao poslovnu tajnu tretirati sve trgovačke i tehničke pojedinosti koje nisu javne i koje im postanu poznate kroz poslovni odnos.

4.2. Kupac je dužan u vezi sa zaključenjem ugovora postupati povjerljivo te mu je u promidžbenim materijalima dopušteno upućivati na poslovnu povezanost s isporučiteljem tek nakon njegove pisane suglasnosti.


5. Ostalo

5.1. Ako su pojedine odredbe Općih uvjeta ništetne ili protivne zakonu, ostale odredbe ostaju na snazi.

5.2. Da bi ustupanje prava kupca bilo valjano, zahtijeva se izričita i pisana suglasnost isporučitelja. Isporučitelj, međutim ima pravo svoje tražbine s osnove isporuka i usluga ustupiti trećim osobama u svrhu financiranja.

5.3. Ako ugovor sklopljen na osnovi ovih Općih vujeta ili ovi uvjeti predviđaju pisane obavijesti za drugu ugovornu stranu, one se smatraju obavljenima ako su upućene na posljednju navedenu adresu.

5.4. Radnje ili propusti tvornice koja proizvodi robu koja se isporučuje ili prijevoznika, ne mogu se u pogledu ispunjenja njegovih ugovornih obveza pripisati isporučitelju.

5.5. Isporučitelj ima pravo svakodobno obustaviti ili zaustaviti ispunjenje svojih vlastitih obveza ako se nakon sklapanja ugovora ispostavi da kupac neće ispuntiti bitan dio svoje obveze:

a) zbog teškog nedostatka njegove sposobnosti za ispunjenje ugovora ili zbog teškog nedostatka njegove kreditne sposobnosti ili
b) zbog njegova ponašanja prilikom pripreme ispunjenja ili tijekom ispunjenja ugovora ili prijašnjih ugovora.

5.6. Kupac daje svoju suglasnost da isporučitelj u ispunjenju ugovora automatski pohranjuje i obrađuje podatke kupca.


6. Stupanje na snagu

6.1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenju, a primjenjuju se od 01.07.2015. godine.

 

Zadnje viđeno