Uvjeti plaćanja i isporuke

Cijena i uvjeti plaćanja

1.1. Sve se cijene odnose na vrijeme izdavanja pisane potvrde narudžbe isporučitelja ili, ako takva pisana potvrda narudžbe ne postoji, na vrijeme obavijesti u skladu sa točkom 2.1 Općih uvjeta poslovanja.; navedene cijena bez posebnog navođenja oznake valute izražene su u kunama. Ako u pisanoj potvrdi narudžbe isporučitelja nije predviđeno drugačije, sve se cijene razumijevaju pod određenjem cijene na paritetu DAP kupac, stoga one ne sadrže porez na dodanu vrijednost i carine te uvozna ili izvozna davanja.

1.2. Ako cijena, međutim, zbog ugovorenog pariteta isporuke sadrži naknade za prijevoz robe, poreze, carine i pristojbe, tada se ona s tim u skladu mijenja ako se ti sastavni dijelovi cijene do trenutka isporuke promijene. Promjena tih sastavnih dijelova cijene uslijediti će, ako se između trenutka pisane potvrde narudžbe ili obavijesti u skladu sa točkom 2.1. Općih uvjeta i isporuke ti troškovi na kojima se temelje ovi sastavni dijelovi cijene promijene za više od 10% ili ako se tržišna cijena robe koja se isporučuje (npr.prema odgovarajućem indeksu cijena u veletrgovini u sjedištru isporučitelja) promjeni za više od 10%.

Jednako se tako mijenja cijena i u slučaju promjene deviznog tečaja, ako su ugovorom dogovorene cijene u EUR, otežavanja ili ometanja uvjeta utovara i prijevoza, odnosno pogrešnih prijevoza te u slučaju promjene rute prijevoza zbog okolnosti za koje nije odgovoran isporučitelj.

1.3. Cijena u cijelosti dospijeva na naplatu sukladno dogovoru u Ugovoru, potvrdi narudžbe ili na drugi dogovoreni način. Dospijeće nastupa neovisno o tome je li kupac imao priliku kontrolirati isporuku ili ostvaruje prava zbog nedostataka i oštećenja isporučene robe.

Ako se isporučuje u dijelovima, isporučitelj ima pravo ispostaviti djelomične račune.

Isporučitelj ima pravo zahtijevati plaćanje unaprijed ili osiguranje plaćanja ako sumnja u volju za plaćanje ili platnu sposobnost kupca.

1.4. U slučaju zakašnjenja sa plaćanjem, plaća se zatezna kamata sukladno zakonu. Eventualni popusti sa osnove već podmirenih djelomičnih računa prestaju vrijediti u slučaju zakašnjenja sa daljnjim djelomičnim računima ili s ukupnim računom.

Isporučitelj može osim kamata zahtijevati i nadoknadu drugih šteta i troškova nastalih uslijed zakašnjenja, posebice troškova odgovarajućih izvansudskih i sudskih mjera u svrhu naplate potraživanja i ovrhe.

Isporučitelj osim toga, u slučaju zakašnjenja sa plaćanjem ima pravo osim zateznih kamata zatražiti raskid ugovora u cjelosti ili djelomično.

1.5. Kupac bez izričite i pisane suglasnosti isporučitelja nema pravo svoje obveze plaćanja podmiriti na način obračuna sa drugim tražbinama ili zadržati plaćanje iz bilo kojeg razloga, a posebice ne zbog tvrdnje kako postoje nedostaci i oštećenja.


2. Isporuka

2.1. Datumi isporuke koje isporučitelj navodi nisu obvezujući, osim ako u pisanoj potvrdi narudžbe izričito nije drugačije ugovoreno. Jednako je tako i uslučaju rokova isporuke riječ samo o okvirnim navodima.

2.2. Rok isporuke ne počinje teći prije datuma izdavanja pisane potvrde narudžbe. Rok isporuke produžuje se za razdoblje koje je nakon toga potrebno u svrhu razjašnjenja pojedinosti ili ishođenja službenih odobrenja koje kupac treba pribaviti ili obnoviti.

Rokovi svakako ne počinju teći prije potvrde koju izda tvornica u kojoj se proizvodi roba koja se isporučuje ili prije dogovorenog osiguranja plaćanja kupca (posebice u obliku dokumentarnih akreditiva/bankovne garancije). Na isti se način zbog takvih okolnosti odgađaju i datumi isporuke.

2.3. Rokovi isporuke koji su počeli teći u skladu sa točkom 2.1. prekidaju se zbog niže navedenih okolnosti te nastavljaju teći tek nakon prestanka razloga prekida: povreda obveze kupca na sudjelovanje ili druge povrede ugovora od strane kupca iz ovog ili nekog drugog ugovora, odgoda, prekid ili kašnjenje tvornice koja proizvodi robu koja se isporučuje s opskrbom isporučitelja, tehnički kvarovi proizvodnih i prijevoznih postrojenja i svi slučajevi više sile. Osim ovog prekida roka, potrebno je uračunati i primjereno razdoblje uhodavanja za početak ili nastavak isporuke. Na isti se način zbog razdoblja prekida i nastavka isporuke mijenjaju i datumi isporuke.

2.4. Traje li neki od razloga za prekid koji su predviđeni u točki 4.2. duže od tri mjeseca, isporučitelj i kupac imaju pravo raskinuti ugovr jednostranom pisanom izjavom. Međutim, kupac više nema to pravo ako je isporučitelj već započeo sa isporukom ili ako isporučitelj više nema mogućnost raskinuti ugovor sa tvornicom koja proizvodi robu koja se isporučuje.

2.5. Isporučitelju je dopušteno isporučivati u dijelovima, ako izričito nije ugovoreno nešto drugačije.
Osim toga, isporučitelj ima pravo isporuku obaviti i prije ugovorenog vremena.

Odustanak od ugovora ili razvrgavanje ugovora na neki drugi način iz bilo kojeg razloga ne poništava ugovor koji se odnosi na već obavljene djelomične isporuke; osim ako razlog odustanja od ugovora ili raskida ugovora obuhvaća i već izvršene djelomične isporuke.

2.6. Za isporuku treba predvidjeti mogući i dopušteni pristup teškim teretnim vozilima. Istovar robe odvija se na trošak i rizik kupca te ga obavlja ili sam kupac ili treća osoba koju je kupac angažirao.
2.7. Odstupanja isporučene robe po mjeri, težini ili kvaliteti dopuštena su u okviru ugovorene norme. Nema li ugovora o takvim normama, vrijede norme i uzance koje vrijede u zemlji proizvođača robe koja se isporučuje. Jednako vrijedi i za uobičajene tolerancije prilikom utvrđivanja kvantitete u skladu sa računskim načelima.

Isporučitelj nadalje zadržava pravo kvantitativnih odstupanja u rasponu od +/- 10%.
Za utvrđivanje težine vrijedi ukupna težina isporuke. Navedeni broj komada ili snopova nije obvezujući; različite pojedinačne težine poravnavaju se u okviru ukupne težine.

2.8. Rizik od slučajne propasti ili oštećenja prelazi u skladu sa primjenjivom odredbom klauzule Incoterms-a 2010 na kupca. Postoji li razlog za prekid u skladu sa točkom 2.2. i ako je kupac već obaviješten o spremnosti za otpremu i ne dozvoli isporuke, tada rizik prelazi na kupca sa obaviješću da je otprema spremna.

Kupac je obvezan preuzeti isporuku u skladu s ugovorenom klauzulom Incterms-a 2010. Ostvarivanje prava po osnovi isporuke koja nije u skladu s ugovorom ili okolnost da kupac nije mogao provjeriti isporuku ne daje mu pravo odbiti ili odgoditi preuzimanje isporuke.

Kupac je ovezan provjeriti isporuku nakon njezina zaprimanja na odredište u skladu sa pravilima ISO 9001/9002. Kupac gubi pravo pozvati se na to da isporuka nije u skladu s ugovorm ako propusti učiniti ovu trenutačnu provjeru ili ako pisanim putem u roku od 8 dana, od trenutka u kojem propisnom provjerom nije mogao uočiti nesukladnost, nije prgovorio kako isporuka nije u skladu s ugovorom, uz točan navod nesukladnosti ugovoru.

2.9. Isporučitelj je u zakašnjenju ako u slučaju izričito fiksno dogovorenih datuma ili rokova isporuke ne obavi isporuku u ugovoreno vrijeme ili unutar ugovorenog roka. Ako je ugovoren samo okvirni datum, odnosno okvirni rok ili ako se takvi okvirni datumi i rokovi smatraju ugovorenima, isporučitelj se nalazi u zakašnjnenju tek ako isporuku ne izvrši u roku uz daljnjih 6 tjedana nakon navedenog okvirnog datuma ili navedenog okvirnog roka.

Nalazi li se isporučitelj u zakašnjenju, kupac ima pravo raskinuti ugovor nakon određivanja primjerenog dodatnog roka za isporuku od najmanje 14 dana. Taj rok počinje teći tek sa zaprimanjem pisane izjave kupca prema kojoj on nakon isteka dodatnog roka kojeg je odredio u tom pismenu odustaje od ugovora ako se do tada ne izvrši isporuka. Ako isporučitelj odgovara za zakašnjenje, kupac može zahtijevati naknadu štete pod uvjetima navedenim u točki 4. Pravo kupca je zahtijevati raskid ugovora zbog zakašnjenja isporučitelja ne obuhvaća već obavljene djelomične isporuke.

3. Viša sila i ostale smetnje isporuke

Događaji više sile daju isporučitelju pravo odgoditi isporuku za vrijeme trajanja smetnje i primjerenog razdoblja uhodavanja ili zbog još neispunjenog dijela ugovora djelomično ili u cijelosti odustati od ugovora. Štrajk, blokada i druge okolnosti koje isporučitelju bitno otežavaju ili onemogućavaju isporuku izjednačeni su sa višom silom i to bez obzira nastupaju li kod isporučitelja ili podisporučitelja. Kupac može od isporučitelja zatražiti izjavu o tome želi li odustati od ugovora ili obaviti isporuku u primjerenom roku. Ako isporučitelj ne da odgovarajuću izjavu, kupac može odustati od ugovora.


4. Roba koja nije u skladu s ugovorom

4.1. Isporučitelj jamči da isporuka odgovara kvaliteti koja je određena u pisanoj potvrdi narudžbe ili – ako nema pisane potvrde narudžbe – u obavijesti u skladu sa točkom 2.1.Općih uvjeta poslovanja. Odgovara li isporuka ovim uvjetima smatra se da je u skladu s ugovorom, inače mu je protivna. U slučaju odstupanja u smislu točke 2.5. isporuka se smatra sukladna ugovoru.

4.2. U svrhu utvrđivanja je li isporuka u skladu s ugovorom bitan je trenutak predaje prvom prijevozniku ili obavijesti o tome da je isporuka spremna za otpremu. Tvrdi li kupac kako postoji nesukladnost s ugovorm, on mora dokazati da roba u tom trenutku nije bila u skladu s ugovorm. Time se ne zadire u pravilo o tome tko snosi rizik koji je predviđen u ugovorenim pravilima Incoterms 2000.

4.3. Ako je dokazano da roba nije u skladu s ugovorom, isporučitelj ima pravo tu nesukladnost otkloniti u primjerenom roku zamjenskom isporukom (zamjena) ili otklanjanjem nedostatka isporuke. Ako otklanjanje nedostatka ili zamjena nisu mogući ili ako za isporučitelja predstavljaju nerazmjerno velik trošak, tada kupac može zatražiti samo raskid ugovora. Isključuje se pravo na smanjenje cijene.

4.4. Ako je isporučitelj kriv za to što roba nije u skaldu s ugovorom, kupac može tražiti naknadu štete samo u obliku otklanjanja nedostatka ili zamjene. Ako takvo otklanjanje nedostatka ili zamjena nisu mogući ili ako za isporučitelja predstavljaju nerazmjeran trošak, kupac može tražiti naknadu štete u novcu samo ako je isporučitelj postupao sa namjerom ili krajnjom nepažnjom. Naknada štete uzrokovane nedostatkom jednako je tako dopuštena samo uz ovo ograničenje. Naknada štete ni u kojem slučaju ne može biti viša od vrijednosti reklamirane isporuke.

Pravo na otklanjanje nesukladnosti ugovoru i na naknadu štete gasi se:
a) u slučaju nepropisnog ili nepravodobnog prigovora o postojanju nedostatka (točka 2.6.) ili
b) obradom ili preradom isporuke, a da se isporučitelju nije dala prilika provjeriti nedostatak ili
c) istekom od 6 mjeseci od datuma prelaska rizika, ako do tada nije sudskim putem istaknut zahtjev za otklanjanje nesukladnodti ugovora.

4.5. Činjenica da dijelovi isporuke nisu u skladu s ugovorom ne daje pravo kupcu odbiti one dijelove isporuke na koje se to ne odnosi ili buduće dijelove isporuke ili isporuke iz drugih ugovora.


5. Odgovornost i naknada štete

5.1. Isporučitelj ima obvezu nadoknaditi štetu zbog povrede ugovorom preuzete ili na osnovi zakona postojeće obveze samo ako je postupao sa namjerom ili krajnjom nepažnjom. Teret dokaza je na kupcu.

Izuzeće od ograničenja predviđenog točkom 4.1. predstavlja odgovornost za neispravne proizvode, koja prema zakonu nije dispozitivne naravi i ne ovisi o krivnji, ako je čovjek zbog toga ozlijeđen, usmrćen ili mu je ugroženo zdravlje.

5.2. Isključuje se odgovornost za materijalne štete zbog neispravnih proizvoda (u smislu jamstva za neispravne proizvode koje prema zakonu nije dispozitivne naravi i neovisno je o krivnji) za sva poduzeća uključena u proizvodnju, uvoz i distribuciju.

Kupac se obvezuje isključenje odgovornosti prenijeti i na svoje kupce. Potraživanja regresa u smislu zakonskih propisa iz prethodnog stavka isključena su, osim ako ovlaštenik regresa dokaže kako je greška prouzročena u sferi isporučitelja te je skrivljena krajnjom nepažnjom.

5.3. Sva prava na naknadu štete, uključujući prava po osnovi šteta prouzročenih nedostatkom, ako je to zakonski dopušteno, ograničena su na štetu koju je isporučitelj predvidio ili kao moguću posljedicu mogao predvidjeti, ali najviše na jednostruku vrijednost isporuke.


6. Pridržaj prava vlasništva

6.1. Sve isporuke do cjelokupne isplate ostaju vlasništvo isporučitelja. Osim toga, isporučitelj do podmirenja svih zahtjeva temeljem poslovnog odnosa pridržava pravo vlasništva nad svojim isporukama (čak i ako su te konkretne isporuke plaćene).

Ako se za tražbine po osnovi isporuke računi ispostavljaju u određenim obračunskim razdobljima, pridržaj prava vlasništva osigurava najviši nepodmireni saldo.

6.2. Pridržaj prava vlasništva isporučitelja proteže se i na novonastalu robu u slučaju obrade ili prerade; obrada ili prerada u tom se slučaju obavljaju isključivo za isporučitelja.

Ako pridržaj prava vlasništva zbog bilo kojih okolnosti ipak prestane vrijediti, tada su isporučitelj i kupac suglasni da vlasništvo nad isporukama sa preradom ili miješanjem prelazi na isporučitelja koji prihvaća prijenos. Kupac u tom slučaju ostaje besplatni ostavoprimac.

U slučaju obrade predmeta koji su još uvijek u tuđem vlasništvu, isporučitelj stječe suvlasništvo na novoj stvari. Opseg suvlasništva proizlazi iz odnosa obračunate vrijednosti robe koju je isporučitelj isporučio prema obračunatoj vrijednosti ostale robe.

6.3. Ako kupac robu nad kojom je pridržano pravo vlasništva (i nakon njezine obrade, prerade ili miješanja) preda drugoj osobi, njegovo potraživanje kupoporodajne cijene stupa na mjesto pridržanog prava vlasništva. Ova se tražbina s osnove prodaje trećoj osobi u trenutku njezina nastanka prenosi na isporučitelja. Isporučitelj nad zaprimljenim novcem stječe vlasništvo putem kupca u obliku posesornog konstituta. Kupac činjenicu tog ustupanja mora navesti u svojim poslovnim knjigama i o tome obavijestiti primatelja robe.

6.4. Ako je kupac u zakašnjenju sa plaćanjem, cijena koja je osigurana pridržajem prava vlasništva ili salda, isporučitelj u svakom trenutku ima pravi preuzeti posjed nad pridržanom robom, čak i ako ugovor još nije raskinut.

6.5. Ako pridržano vlasništvo ili ustupanje budućih tražbina s osnova daljnje prodaje prema materijalnom pravu mjesta na kojem se roba nalazi ne proizvodi pravni učinak, ali to pravo dopušta slične oblike osiguranja, tada se taj oblik osiguranja smatra ugovorenim. Ako kupac za valjanost tog osiguranja treba poduzeti odgovarajuće radnje ili dati izjave, dužan je poduzeti takve radnje i bez poziva isporučitelja.

 

Zadnje viđeno